Bình Tân - CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X - HƯNG THỊNH